Algemene voorwaarden webhosting

Algemene Voorwaarden van Axyr Media, gevestigd te Oosterend.
Versie geldig vanaf 1 januari 2010

1.0 Definities

Axyr Media  is een handelsnaam van haar moedermaatschappij, kantoorhoudende aan de Achtertune 9, Oosterend.

1.1 Voorwaarden voor de serviceverlening:

De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

1.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:

 • Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is.
 • Materiaal dat door Axyr Media  wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
 • Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal.
 • Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.

1.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

 • Pirated software
 • Hacker programma's of archieven
 • Warez sites
 • MP3
 • Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven.
 • IRC bots
 • Meer dan 20% van de webruimte als downloads

1.4 Gebruiksregels:

 • Elke account heeft zijn eigen cgi-bin directorie. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.
 • Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren.
 • IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op onze servers.
 • Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.
 • Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.
 • Sub Hosting
 • Mirror sites
 • Distributie punten
 • Elke site met als primair doel file distributie

1.5 Traffic (dataverkeer) regels:

Wegens unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen accounts zijn de volgende gelimiteerd tot 3 GB vrij verkeer, of anders per account aangegeven. (50MB hosting account 3GB, 100MB hosting account 3GB, 150MB hosting account 4GB, 250MB account 5GB, 500MB hosting account 8GB) Voor resellers geld 10 GB vrij dataverkeer per reseller account (10 domeinnamen)

Voor alle overige accounts hanteren wij een Fair use policy.

Wanneer vermeldingen onder "Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links" en/of onder "Gebruiksregels" worden genegeerd zal Axyr Media  elke aangesproken GB dataverkeer in rekening brengen tegen een tarief van € 3,00 per GB.

Indien de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt overschreden zal dit per aangesproken GB in rekening worden gebracht, de prijs per GB is € 3,00.

1.6 Toegang:

Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met het account.

1.7 Aansprakelijkheid:

Axyr Media  kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Axyr Media  of een bedrijf dat door Axyr Media  is ingeschakeld. Axyr Media  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van  Axyr Media . Axyr Media  is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Axyr Media  gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

Axyr Media  accepteert derhalve ook geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit het zogenaamde millennium-probleem (in de breedste zin van het woord ), en deze kunnen geen aanleiding vormen tot beïndiging van het abonnement door de abonnee.

1.8 Betaling:

Alle betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso, tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Alle accounts, met uitzondering van het reseller account worden per jaar gefactureerd.

Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden geboekt zal een bedrag van € 32,50 in rekening worden gebracht voor de administratieve werkzaamheden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan zal het account worden verwijderd.

1.9 30 dagen niet goed geld terug garantie:

Wanneer u aanspraak maakt op de "30 dagen niet goed geld terug garantie" zullen de door uw betaalde gelden voor het hosting account volledig op uw rekening terug gestort worden. Omdat Axyr Media  kosten moet maken voor het registreren/verhuizen van uw domeinnaam zullen de door u betaalde kosten (€ 22.69) voor het domein niet geretourneerd worden. De "30 dagen niet goed geld terug garantie" wordt geleverd wanneer het product waarvoor gekozen is, en waarvan alle informatie te lezen is op de website van Axyr Media  niet naar behoren is geleverd.

2.0 Contractduur, stilzwijgende verlenging:

De overeenkomst ten aanzien van de domeinregistratie en het Hosting account wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende automatische verlenging van 1 jaar. Bij tussentijdse beïndiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het Hosting account. Opzeggingen dienen minstens 1 maand voor een automatische verlenging plaats te vinden. Voor de opzegging van domeinnamen en/of Hosting accounts geldt dat deze geschiedt middels een door Axyr Media  beschikbaar gestelde formulieren. Deze formulieren zijn na het inloggen middels de account gegevens, welke zijn afgegeven tijdens de registratie van domeinnaan en/of Hosting account, te vinden op de website van  Axyr Media . Voor opzeggingen geld dat de opdrachtgever bepaalde gegevens dient in te voeren waarna de betreffende formulieren automatisch worden gegenereerd. Alle formulieren dienen door Axyr Media  ondertekend te worden ontvangen.

2.1 Weigering en maatregelen:

 • Wij reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.
 • Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.
 • Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden en de eigenaar kan een boete van minimaal € 250,- per incident verwachten.
 • Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd.
 • Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services.

3.0 E-mail en nieuwsbrieven

Axyr Media  behoud zicht het recht verzending van e-mail naar haar opdrachtgever zoals nieuwsbrieven.

Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen.

Axyr Media  houdt zich het recht voor elke service zonder voorgaande waarschuwing stop te zetten als zij dit nodig acht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en transacties van Axyr Media  . Een opdrachtgever die van één of meerdere van onze diensten gebruik maakt, aanvaardt daarmede de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Axyr Media  houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.

Download hier onze algemene voorwaarden voor webhosting in pdf formaat